Druk Kirat Chhoetshok

Secretariat

  1. Chairman : Budha Kumar Rai
  2. Secretary : Tek Bhadhur Rai
  3. Accountant : Krishna Maya Rai

 

Office

Druk Kirat Chhoetshok
Thimthrom, Thimphu
Contact no.: +975-17719571

Go Back