འབྲུག་བཛྲ་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས།

ཁྲི་འཛིན།     : ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ།

དྲུང་ཆེན།      : ཉིམ་རྡོ་རྗེ།

རྩིས་འཛིན་པ།  : འཆི་མེད་དབངམོ།

 

 

ཡིག་ཚང་།

 

འབྲུག་བཛྲ་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས།

ཐིམ་ཁྲོམ།

ཐིམ་ཕུག།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +༩༧༥-༧༧༢༣༤༠༠༠/༧༧༧༨༩༩༩༩

 

 

ཧེ་མ།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows