འཐུས་མི་བགྲེསཔ།

 

     བློན་པོ་ ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

     ཁྲི་འཛིན།

     སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༧/༢༠༡༥ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན།

      ཁྱད་ཡོན་ཐོ།    

 


 

     བློན་པོ་དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

     ཁྲི་འཛིན།

     སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༧/༢༠༡༣ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ཚུན།

      ཁྱད་ཡོན་ཐོ།    

 


 


བློན་པོ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

ཁྲི་འཛིན།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༣ ཚུན།

 

  ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 


དྲགོས་བཀྲིས་དབང་མོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

འཐུས་མི།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༢ ཚུན།

 ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 


 

    བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས།

    རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེའི་སྐུ་ཚབ།

    འཐུས་མི།
    སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ཚུན།

        

          ཁྱད་ཡོན་ཐོ།


 

དྲགོས་ལྷམ་རྡོ་རྗེ།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

འཐུས་མི།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༢ ཚུན།

 

                                              ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 


 

 

     དྲགོས་ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་།

     རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

  

 

     པནཌིཏ་དྲོག་ཀྲར་པི་ཨེལ་ནི་རོ་ལ།

     ཧིན་དུའི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 


 

 

    དྲགོས་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

    དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

 

        ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 


    ལེགས་བཟང་རྡོ་རྗེ། 

    འཐུས་མི།

    དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

 

        ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


    ཨ་ཎེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན།

    འཐུས་མི།

    ཨ་ཎེའི་ཆོས་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གི་སྐུ་ཚབ།

 

    ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 Hit Counter provided by Los Angeles Windows