འཐུས་མི་བགྲེསཔ།

    དྲགོས་ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

    འཐུས་མི།

    རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

 


 

    མཁན་སྤྲུལ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ།

    འཐུས་མི།

    རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེའི་སྐུ་ཚབ།

 

          ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


 

    མྷ་དེབ་ པར་སད་ ཨ་དི་ཀ་རི།  

    འཐུས་མི།

    ཧིན་དུའི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


     བློན་པོ་ ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

     ཁྲི་འཛིན།

     སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༧/༢༠༡༥ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན།

      ཁྱད་ཡོན་ཐོ།    

 

 


     བློན་པོ་དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

     ཁྲི་འཛིན།

     སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༧/༢༠༡༣ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ཚུན།

      ཁྱད་ཡོན་ཐོ།    

 

 


    ཟླ་ཝ་ལ། 

    འཐུས་མི།

    དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

        ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 བློན་པོ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

ཁྲི་འཛིན།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༣ ཚུན།

  ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


དྲགོས་བཀྲིས་དབང་མོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

འཐུས་མི།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༢ ཚུན།

 ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


    བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས།

    རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེའི་སྐུ་ཚབ།

    འཐུས་མི།
    སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༥ ཚུན།

        

          ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


དྲགོས་ལྷམ་རྡོ་རྗེ།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

འཐུས་མི།

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༠༩ ལས ༣༠/༠༦/༢༠༡༢ ཚུན།

                                              ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


     དྲགོས་ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་།

     རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


     པནཌིཏ་དྲོག་ཀྲར་པི་ཨེལ་ནི་རོ་ལ།

     ཧིན་དུའི་སྐུ་ཚབ།

           

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


    དྲགོས་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

    དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

        ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

 


    ལེགས་བཟང་རྡོ་རྗེ། 

    འཐུས་མི།

    དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།

 

        ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

 


    ཨ་ཎེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན།

    འཐུས་མི།

    ཨ་ཎེའི་ཆོས་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གི་སྐུ་ཚབ།

    ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

 


ཀརྨ་འོད་ཟེར། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།
སྲོལ་འཛིན་མདོ་ཆེན།
གནམ་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཚུན།

བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན།

ཨ་ཎི་སྐུ་ཚབ།

ཐེག་མཆོག་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཨ་ཎི་གྲྭ་ཚང་།

གནམ་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༢༠ ཚུན།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows